Biko Zite Devid Ka o Gbuo Kovid

Odee Pita Ejiofo

Koronavirus, Kovid 19, [ wakponx xwa n’ike,

I si Chaina, q bx na i sighi, [ ga-anakwar[ na?

{bx iwe Nna, [ bx xrx mmadx, onwegh[ onye ga-ama,

Q bx xwa mmebi, q bx [sacha xwa, Elu ka any[ na-ele.

Obere nje ezugh[ [hx anya,  jide xwa na-egbu.

 

I jezuru xwa, baa ebe qbxla, tiriri ihe na-aga,

Kxdaa akxnxxba, ghasaa mmxta, xwa afxnugh[ ha,

Kaa Amer[ka nku, rxq Rqsh[a njini, xwa tqbili na-ele,

Na mmiri qkx na-egbu mbe, mmadx hx ya ahx.

Obere nje ezugh[ [hx anya, jide xwa na-egbu.

 

{chxru mmerube, webata egwu, mmadx kpqkwxrxchaa,

{magh[ onye ukwu na onye nta, ma na-eme sq mpx,

Kpqdo ihe niile isi n’ala, a maz[gh[ ebe a na-eje,

A na-akwq aka ka Pqntus Pa[let, onye ka a ga-egbu?

Obere nje ezugh[  [hx anya, jide xwa na-egbu.

 

Egwu bqqlx na egwuregwu niile, [ mebichara ha,

Isi na mba feje na mba, a kwxs[chara ha,

Bakwuru nd[ xka n’xlqxka, ukwe na abx datuo,

Ma na Rom, ma na Meka, ihe a hxbegh[ wee mee!

Obere nje ezugh[ [hx anya, jide xwa na-egbu.

 

Ajq qr[a a, qr[a amoosu a, [chqta  qgwx g[  ny[z[a!

E nyokatala onyokomita, o nwegh[ ihe kwere hx,

Gbochie ekwegh[, gwqq ekwegh[, g[n[z[ ka a ga-eme?

Ma dibia oyibo ma nke Igbo, na-akqz[ ka mmanwx.

Ela[ja, q bxkwa xmx Baal, biko kpqtukwa qkx g[.

 

Xrxala g[ bachara ebe dum, nyatqkwuo mmadx ihu,

A fxchie imi, a fxchie qnx, mmadx asq ibe ya,

Napxkwuo ma xmxagbqghq, uriqnx ha na-ete,

A chqgide mma, ch[kwuq qch[, o nwegh[ onye ga-ahx.

Moziisi biko nekwa agwq nke a, kpxqrxnx any[ qzq.

 

Iri nri, rachakwuo ofe bx, xrx g[ jqgbuchara,

Onye i jituru, o na-atube, nd[ nleta agbamia,

E buru ya bata n’xlqqgwx, dibia ezofuchaa,

Onye i gbuorx, q nwxq p[[, e nie ka ohu, gbasaa.

Fero abatakwa n’osimiri, Moziisi, biko kxkwa mkpq g[ qzq.

 

 

Kovid iri na itenaani, i mekwaa arx n’ala,

Kemgbe i batara, were qnqdx, oriri na q]x]x naa,

Ma mmanwx na-bagodx ana, ihe ka nte bakwutara ha,

Xmxaka na-ajx kemgbe, mgbe akwxkwq ga-ebido.

Zqp[ara any[ isi agwq a, biko, Meri Nne di asq.

 

Chineke Nna, Onye Okike, bikokwa, G[nwa nwe otito,

Lekwa xmx G[ n’osimiri, ebiri nnukwu na-atx,

I sepxkwa anya n’xwa oge a, ncha bx ncha ga-eme,

{hapxkwara any[ amoosu a, o kpochapx xmx G[,

Zitenx Devid ka o gbuo Kovid, Ngi ka any[ na-ar[q.

 

Qka (Awka): Satqdee, Orie, Jula[ 11, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*